Ansökan

Stiftelsens ändamål att den disponibla avkastningen används för alla sådana åtgärder, som tjänar till att bevara eller beskriva alla slag av kulturminnen (t.ex. byggnader, inventarier, fornlämningar, folktraditioner och ortsbeskrivningar), som hänför sig till Bohuslän. I den mån åtgärderna av sådant slag avser Gustafsbergs badort, har dessa åtgärder företräde, om de i övrigt är lämpliga och ändamålsenliga.

Ansökan sker på nedan blankett:

 

Ladda ner ansökningsblankett

Ansökan skall innehålla:

  • sökandens namn, adress och telefonnummer
  • beskrivning av ändamålet, för vilket anslag söks,
  • kostnadskalkyl och uppgift om vilken del av kostnaderna som ansökan avser
  • hur projektet i övrigt kommer att finansieras

Vid bedömningen av ansökningar läggs vikt vid att de sökande skall kunna genomföra projekten på ett vetenskapligt tillfredsställande sätt.

Ansökan sändes till:
Herman Zetterbergs stiftelse
c/o Söderberg & Partners Stiftelsetjänst
Box 5074
402 22 Göteborg

Ansökningstid

Ansökningar tas emot löpande under året.

Ansökningar skall ha inkommit senast

  • den 30 april för behandling vid vårsammanträdet
  • den 30 september för behandling vid höstsammanträdet

Vid frågor om ansökningsförfarande, kontakta stiftelsens sekreterare.

 

Rekvisition av anslag

Skriftlig redovisning skall utan särskild anmaning insändas till stiftelsen. Ersättning sker emot havda kostnader.

Stiftelsen förbehåller sig rätten att, i efterhand, följa upp att utbetalda medel använts för de beviljade ändamålet.

Herman Zetterbergs stiftelse kommer att på stiftelsens webbplats publicera beviljade anslag i form av sökandes namn, beviljat belopp och projekttitel.

Samtliga sökande meddelas skriftligen beslut om beviljande eller avslag.
Motivering till beviljande eller avslag lämnas inte.

Dataregistrering

Ansökningar registreras i dataregister för underlättande av styrelsebehandling, utbetalning, uppföljning mm. Förutom stiftelsens styrelse har Danske Bank tillgång till registrerade uppgifter för att kunna verkställa utbetalningsuppdrag mm.

Den som ansöker måste aktivt lämna sitt samtycke

Så här behandlar stiftelsen dina personuppgifter (GDPR)